เกี่ยวกับ สันกำแพง เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
สันกำแพงเป็น แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยหาเลี้ยงชีวิตมานานนับพันปี จากการสำรวจพบหลัก ฐานทางโบราณคดีของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หอก เหล็ก เครื่อง เคลื่อบ นอกจากนั้น สันกำแพงยังได้ชื่อว่า เป็นแหล่งหัถตกรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เช่น ผ้าทอ,เครื่องเขิน,ไม้แกะสลัก และเครื่องเงินตีแผ่นแร่ชึ่งทำกันมากในบ้าน ป่าสักขวาง หมู่ที่13 ตำบลสันกำแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ถูกยกฐานะจากสภาตำบล ( นิติบุคคล ) ขึ้นเป็ฯราชการส่วนท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระ- ทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแม่ปูคา และตำบลห้วยทราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบวกค้าง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลต้นเปา

เนื้อที่ เนื้อที่ทั้งหมด 8.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,300 ไร่

ภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

จำหนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นปง และ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า , หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหว , หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า , หมู่ที่ 4 บ้านต้นโชค , หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่ หมู่ที่ 11 บ้านน้อย และหมู่ที่ 14 บ้านออน

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ จำแนกได้ดังนี้

เกษตรกร ร้อยละ 55
รับจ้าง ร้อยละ 25
ค้าขาย ร้อยละ 10
รับราชการ ร้อยละ 5
อื่นๆ ร้อยละ 5

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง
ร้านค้า 9 แห่ง
บริษัท 3 แห่ง
ร้านอาหาร 4 แห่ง
อุตสาหกรรมครัวเรือน 4 แห่ง

สภาพสังคม

การศึกษา – มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง (ในเขตพื้นที่ไม่มีโรงเรียน สถานศึกษา)
สถานบันและองค์กรทาศาสนา – วัด 1 วัด (วัดป่าแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 13 บ้านป่าสักขวาง)
การสาธารณสุข – มีศูนย์อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – ไม่มีสถานีตำรวจ ในเขตพื้นที่

การคมนาคม

เส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่มีหลายทาง เช่น ทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง ผ่านทางทิศใต้ของตำบล ระยะทางจากเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่สี่แยกปอยหลวงถึงที่ทำการ อบต.สันกำแพง ประมาณ 13 กิโลเมตร ทางหลวงสายซุปเปอร์เชียงใหม่ – ดอนจั่น ระยะทางจากเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่สี่แยกดอนจั่นถึงที่ทำการ อบต.สันกำแพง ประมาณ 16 กิโลเมตร

เส้นทางการคมนาคมภายในตำบลและในทุกหมู่บ้านยังมีทางลูกรัง และทางสาธารณะต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น

การโทรคมนาคม

ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
มีโทรศัพท์พื้นฐานประจำบ้านไม่ครบทุกครัวเรือน
โทรศัพท์สาธารณะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

การไฟฟ้า – ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีลำน้ำ ,ลำห้วย ,ลำเหมือง 22 แห่ง
บึง ,หนอง และอื่นๆ 11 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย 18 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 307 แห่ง
บ่อโยก 7 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*